Założenia organizacyjne

rajdu nocnego po regionie świętokrzyskim

dla Oddziału Międzyszkolnego PTTK w Starachowicach.

1. Nazwa rajdu

Rajd Św. Emeryka

2. Cel rajdu

Praktyczna popularyzacja walorów turystycznych i historii regionu świętokrzyskiego w połączeniu z aktywnym wypoczynkiem. Rajd z założenia nie jest przedsięwzięciem zarobkowym Oddziału.

3. Termin rajdu

Rajd winien być organizowany w noc z soboty na niedzielę, w terminie bezpośrednio poprzedzającym ostatnią majową pełnię księżyca.

4. Nagroda główna

Kopia figury Św. Emeryka w swobodnej interpretacji ludowego artysty. Figurka musi być wykonana w jednym, unikalnym egzemplarzu i  zaopatrzona w cyfrę oznaczającą rok, w którym ma być przyznana jako nagroda. W miarę możliwości finansowych organizatorów rajdu, do nagrody głównej powinny być dołączane inne wartościowe nagrody. Wykonawca nagrody głównej ma prawo do nieodpłatnego prezentowania swoich wyrobów i handlu nimi na mecie rajdu oraz do wszystkich świadczeń rajdowych.

5. Tryb przyznawania  
nagrody głównej

Nagrodę „Św. Emeryka” przyznaje kapituła złożona z przedstawicieli wszystkich drużyn biorących udział w rajdzie. Każda drużyna wyłania spośród siebie jednego członka kapituły. Każdy członek kapituły ma prawo przyznania łącznie tylu punktów – ile drużyn zamelduje się na mecie rajdu. Członek kapituły nie może przyznawać żadnych punktów własnej drużynie. Organizatorzy wyznaczają swojego przedstawiciela do prac kapituły, który pełni funkcję sekretarza. Sekretarz kapituły ma te same prawa co inni członkowie. Nagrodę „Św. Emeryka” otrzymuje ta drużyna, która zdobędzie największą sumaryczną liczbę punktów. W przypadku zdobycia przez dwie drużyny jednakowej sumarycznej liczby punktów, organizatorzy urządzają pomiędzy nimi dogrywkę (quiz / egzamin) ze znajomości regionu.

6. Punktacja

Każda drużyna otrzymuje punkty za:

       Odgadnięcie hasła, którego treść ustala na podstawie informacji zebranuch z obiektów w terenie – posiłkując się jasnymi i jednoznacznymi wskazaniami w opisie trasy. Każda drużyna powinna w czasie rajdu odnaleźć jednakową liczbę takich obiektów a każe hasło powinno być warte jednakową liczbę punktów. Prawidłowość  brzmienia haseł weryfikuje na mecie sekretarz kapituły. Przykładowe hasło może brzmieć: „Bóg, honor i ........” W puste miejsce drużyna wstawia wskazany wyraz z pomnika napotkanego na trasie rajdu (Ojczyzna). Ustalenie treści hasła pozostawia się pomysłowości kierownika danej trasy. Najbardziej efektowna konstrukcja hasła, powinna być powodem do wyróżnienia kierownika trasy, który był jej autorem. Liczba punktów możliwych do zdobycia w czasie marszu, nie może być uzależniona od długości danej trasy ani od liczby członków danej drużyny. Za każdy prawidłowy wyraz wstawiony do hasła, drużyna otrzymuje liczbę punktów równą ilości drużyn startujących w rajdzie. Liczba wyrazów do uzupełnienia w haśle powinna wynosić dwa lub więcej. Hasła dla poszczególnych drużyn powinny być tak skonstruowane, aby liczba tych wyrazów w każdym z haseł była jednakowa.

       Dowolny występ o charakterze rozrywkowym na mecie rajdu. Występy te są punktowane przez kapitułę rajdu zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5.

7. Punkty kontrolne
na trasie rajdu

Nie organizuje się punktów kontrolnych. Organizatorzy zapewniają wystartowanie każdej drużyny i obsługę mety.

8. Długości tras

Do każdego rajdu powinny być przygotowane co najmniej trzy trasy różnej długości w przedziale od 10 do 25 km.

9. Trasy dowolne

Przyjmowanie opisów tras dowolnych nie powinno podlegać żadnym ograniczeniom. Hasło dla zgłoszonej trasy ustalają organizatorzy rajdu. Drużyna wędrująca po trasie dowolnej posiada dokładnie te same prawa co inne drużyny.

10. Punkty na OTP i GOT

Według obowiązujących zasad.

11. Świadczenia na mecie.

Organizatorzy zapewniają:
Ognisko.
Gorącą herbatę lub kawę
Pamiątkowe znaczki rajdowe.
Punkt informacyjny o komunikacji PKP, PKS, Bus i tp.

Doraźną pomoc medyczną  w nagłych przypadkach.
W miarę możliwości finansowych – prosty gorący posiłek oraz dodatkowe nagrody.

12. Drużyny

Liczba członków drużyny biorącej udział w rajdzie powinna zwierać się w granicach od 2 do 40 osób. Niepełnoletni członkowie drużyn mogą uczestniczyć w rajdzie wyłącznie pod nadzorem rodziców, prawnych opiekunów lub wychowawców. Wprowadzanie innych ograniczeń nie jest wskazane.

13. Rajdy jubileuszowe

Rajdem jubileuszowym jest rajd piąty, oraz wszystkie rajdy mające numer porządkowy będący wielokrotnością pięciu. Meta każdego rajdu jubileuszowego musi znajdować się w Nowej Słupi – najlepiej w pobliżu figury Emeryka. Św. Emeryk jest najszacowniejszym i będzie ostatnim pielgrzymem wędrującym po Ziemi Świętokrzyskiej,. Z tego powodu każdy uczestnik rajdu winien Mu uszanowanie.

14. Sponsoring

Punktem wyjścia do organizacji rajdu jest zdobycie mecenasów, którzy w zamian za umożliwienie reklamy własnej działalności na mecie rajdu, będą skłonni pokryć część kosztów związanych z jego organizacją.

15. Odpłatność uczestników

Według uznania organizatorów.

16. Regulamin rajdu

Na podstawie niniejszych założeń należy corocznie opracowywać szczegółowe regulaminy rajdu w formie ulotki informacyjnej. Pomysłodawca zwraca uwagę, że odstąpienie od ustaleń zawartych w powyższych założeniach odbiera moralne prawo do używania nazwy rajdu „Rajd Św. Emeryka”.

MENU


DOMOWA

Powrót na stronę domową.


lysa.gora@wp.pl
Radosny licznik odwiedzinKrzysztof Majcher © Copyright 2005 (e-mail:  webmaster)