OŚWIADCZENIE

   Na mecie rajdu w roku 2019, serdecznie podziękowałem wszystkim Rajdowiczom oraz całej Kadrze Rajdu, za udostępnioną wiedzę i możliwość zdobycia doświadczenia. Poinformowałem także, że od tej chwili nie mogę już pełnić funkcji prowadzącego. Powodem tej decyzji, jest niebezpieczna i szkodliwa zmiana zewnętrznych warunków społeczno-politycznych, przymuszających rdzennych Polaków do "europeizowania się" na modłę unijnych - rasistowskich standardów NWO. 

   W zmienionych warunkach (w których patriotom imputuje się nacjonalizm), przykładanie własnej ręki do przedsięwzięć o charakterze społecznikowskim, może sprawiać wrażenie, że akceptuję wymuszany porządek społeczny, promujący na każdym kroku społeczeństwo klasowe wraz z syjonistycznymi poglądami oraz syjonistyczną dominacją. Ja Krzysztof Majcher vel "Zbój Szydło", (będąc "twarzą" tego przedsięwzięcia) nie mam zamiaru udawać przed Rajdowiczami, że "wszystko jest w porządku" na oddolnej imprezie non profit - gdy odgórnie narzuca się słowiańskim autochtonom, obcy nam rasizm wraz z korporacyjnym syjonizmem, nieznacznie tylko różniący się od szowinistycznego hitleryzmu, oraz neonazizmu.

  Uprzejmie proszę wszystkich Rajdowiczów wraz całą Kadrą Rajdu, o zrozumienie i wybaczenie mi tej decyzji. Albowiem nie mogę nadal udawać przed Wami, że "nic się nie stało", gdy moja Ojczyzna traci ostatnie złudzenia niepodległości. Dalsze "przykładanie mojej własnej ręki" o szczerych intencjach do tworzenia iluzji normalności, w kraju opanowanym już od ćwierćwiecza przez pogardę dla rdzennych mieszkańców, syjonistyczną nagonkę (tzw. hejt"), katolickie doktrynerstwo, doktrynalną kryptocenzurę, oraz powszechne stosowanie podstępów i prowokacji przez płatnych najemników pod sfałszowanymi informacjami o swoim pochodzeniu (metoda czarnej propagandy - tzw. "false flag") - nie jest już możliwe.   

Signum
Założenia organizacyjne
rajdu nocnego po regionie świętokrzyskim
dla Oddziału Międzyszkolnego PTTK w Starachowicach.

1. Nazwa rajdu

Rajd Św. Emeryka

2. Cel rajdu

Praktyczna popularyzacja walorów turystycznych i historii regionu świętokrzyskiego w połączeniu z aktywnym wypoczynkiem. Rajd z założenia nie jest przedsięwzięciem zarobkowym Oddziału.

3. Termin rajdu

Rajd winien być organizowany w noc z soboty na niedzielę, w terminie bezpośrednio poprzedzającym ostatnią majową pełnię księżyca.

4. Nagroda główna

Kopia figury Św. Emeryka w swobodnej interpretacji ludowego artysty. Figurka musi być wykonana w jednym, unikalnym egzemplarzu i  zaopatrzona w cyfrę oznaczającą rok, w którym ma być przyznana jako nagroda. W miarę możliwości finansowych organizatorów rajdu, do nagrody głównej powinny być dołączane inne wartościowe nagrody. Wykonawca nagrody głównej ma prawo do nieodpłatnego prezentowania swoich wyrobów i handlu nimi na mecie rajdu oraz do wszystkich świadczeń rajdowych.

5. Tryb przyznawania  
nagrody głównej

Nagrodę „Św. Emeryka” przyznaje kapituła złożona z przedstawicieli wszystkich drużyn biorących udział w rajdzie. Każda drużyna wyłania spośród siebie jednego członka kapituły. Każdy członek kapituły ma prawo przyznania łącznie tylu punktów – ile drużyn zamelduje się na mecie rajdu. Członek kapituły nie może przyznawać żadnych punktów własnej drużynie. Organizatorzy wyznaczają swojego przedstawiciela do prac kapituły, który pełni funkcję sekretarza. Sekretarz kapituły ma te same prawa co inni członkowie. Nagrodę „Św. Emeryka” otrzymuje ta drużyna, która zdobędzie największą sumaryczną liczbę punktów. W przypadku zdobycia przez dwie drużyny jednakowej sumarycznej liczby punktów, organizatorzy urządzają pomiędzy nimi dogrywkę (quiz / egzamin) ze znajomości regionu.

6. Punktacja

Każda drużyna otrzymuje punkty za:

       Odgadnięcie hasła, którego treść ustala na podstawie informacji zebranuch z obiektów w terenie – posiłkując się jasnymi i jednoznacznymi wskazaniami w opisie trasy. Każda drużyna powinna w czasie rajdu odnaleźć jednakową liczbę takich obiektów a każe hasło powinno być warte jednakową liczbę punktów. Prawidłowość  brzmienia haseł weryfikuje na mecie sekretarz kapituły. Przykładowe hasło może brzmieć: „Bóg, honor i ........” W puste miejsce drużyna wstawia wskazany wyraz z pomnika napotkanego na trasie rajdu (Ojczyzna). Ustalenie treści hasła pozostawia się pomysłowości kierownika danej trasy. Najbardziej efektowna konstrukcja hasła, powinna być powodem do wyróżnienia kierownika trasy, który był jej autorem. Liczba punktów możliwych do zdobycia w czasie marszu, nie może być uzależniona od długości danej trasy ani od liczby członków danej drużyny. Za każdy prawidłowy wyraz wstawiony do hasła, drużyna otrzymuje liczbę punktów równą ilości drużyn startujących w rajdzie. Liczba wyrazów do uzupełnienia w haśle powinna wynosić dwa lub więcej. Hasła dla poszczególnych drużyn powinny być tak skonstruowane, aby liczba tych wyrazów w każdym z haseł była jednakowa.

       Dowolny występ o charakterze rozrywkowym na mecie rajdu. Występy te są punktowane przez kapitułę rajdu zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5.

7. Punkty kontrolne
na trasie rajdu

Nie organizuje się punktów kontrolnych. Organizatorzy zapewniają wystartowanie każdej drużyny i obsługę mety.

8. Długości tras

Do każdego rajdu powinny być przygotowane co najmniej trzy trasy różnej długości w przedziale od 10 do 25 km.

9. Trasy dowolne

Przyjmowanie opisów tras dowolnych nie powinno podlegać żadnym ograniczeniom. Hasło dla zgłoszonej trasy ustalają organizatorzy rajdu. Drużyna wędrująca po trasie dowolnej posiada dokładnie te same prawa co inne drużyny.

10. Punkty na OTP i GOT

Według obowiązujących zasad.

11. Świadczenia na mecie.

Organizatorzy zapewniają:
Ognisko.
Gorącą herbatę lub kawę
Pamiątkowe znaczki rajdowe.
Punkt informacyjny o komunikacji PKP, PKS, Bus i tp.

Doraźną pomoc medyczną  w nagłych przypadkach.
W miarę możliwości finansowych – prosty gorący posiłek oraz dodatkowe nagrody.

12. Drużyny

Liczba członków drużyny biorącej udział w rajdzie powinna zwierać się w granicach od 2 do 40 osób. Niepełnoletni członkowie drużyn mogą uczestniczyć w rajdzie wyłącznie pod nadzorem rodziców, prawnych opiekunów lub wychowawców. Wprowadzanie innych ograniczeń nie jest wskazane.

13. Rajdy jubileuszowe

Rajdem jubileuszowym jest rajd piąty, oraz wszystkie rajdy mające numer porządkowy będący wielokrotnością pięciu. Meta każdego rajdu jubileuszowego musi znajdować się w Nowej Słupi – najlepiej w pobliżu figury Emeryka. Św. Emeryk jest najszacowniejszym i będzie ostatnim pielgrzymem wędrującym po Ziemi Świętokrzyskiej,. Z tego powodu każdy uczestnik rajdu winien Mu uszanowanie.

14. Sponsoring

Punktem wyjścia do organizacji rajdu jest zdobycie mecenasów, którzy w zamian za umożliwienie reklamy własnej działalności na mecie rajdu, będą skłonni pokryć część kosztów związanych z jego organizacją.

15. Odpłatność uczestników

Według uznania organizatorów.

16. Regulamin rajdu

Na podstawie niniejszych założeń należy corocznie opracowywać szczegółowe regulaminy rajdu w formie ulotki informacyjnej. Pomysłodawca zwraca uwagę, że odstąpienie od ustaleń zawartych w powyższych założeniach odbiera moralne prawo do używania nazwy rajdu „Rajd Św. Emeryka”.

Powrót na stronę
              domową.
MENU


DOMOWA

Powrót na stronę domową.


lysa.gora@wp.pl
Radosny licznik odwiedzinKrzysztof Majcher © Copyright 2005 (e-mail:  webmaster)