Internet w żadnym wypadku nie jest miejscem godnym zaufania.
Dyżurują tu płatni agenci globalistycznej poprawności poglądów.
To ich należy się najbardziej obawiać - są bowiem hakerskimi najemnikami reżimu.
Na pewno będą chcieli wiedzieć, kto odwiedza skromną stronkę, poświęconą
RZECZYWISTEMU PRAWU NATURALNEMU.
Weź to pod uwagę.

The Internet is by no means a trustworthy place.
Paid agents of globalist correctness are on duty here.
They are the ones to be feared the most - they are the hacker mercenaries of the regime.
They will definitely want to know who is visiting the modest site dedicated to
REAL NATURAL LAW.
Take it into consideration.

RZECZYWISTE PRAWO NATURALNE

Link do strony o rzeczywistym PRAWIE NATURALNYM
obłożonej cwaniacką krypto-cenzurą:
Rzeczywiste "Prawo
              Naturalne"
https://1natural-law.5v.pl/


NAUKA W POLSCE
"Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu,
w tym również osobie, która jest naukowcem – każdy jest każdy, tam nie ma wyłączenia naukowców – gwarantuje każdemu prawo do swobodnego wyrażania swoich przekonań światopoglądowych, filozoficznych i religijnych także w życiu publicznym. Jednoznaczny przepis Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dlaczego się tego nie przestrzega na uczelniach wyższych? No, ponieważ nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, bo nie są w stanie zrozumieć władze niektórych uczelni, to trzeba to natychmiast przerwać" – mówił Czarnek."
[koniec cytatu]
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C86900%2Cczarnek-pakiet-wolnosci-akademickiej-pozytywnie-zaopiniowany-przez-komitet

Merytoryczna odpowiedź na pytanie Pana ministra Przemysława Czarnka:

Polskiej konstytucji powszechnie się nie przestrzega, gdyż w rzeczywistości (w praktyce) tzw. "Polska" nie istnieje. Jej obszar zajmuje obecnie specyficzny rodzaj protektoratu (kilku protektorów), który wyłącznie dla celów propagandowych nazywany jest Polską.
Inne stosowane nazwy to: "Polin", "Bugoodrze", "Trzyrzecze", itp.


SCIENCE IN POLAND
"The Constitution of the Republic of Poland guarantees everyone,
including the person who is a scientist - everyone is everyone, there is no exclusion of scientists - guarantees everyone the right to freely express their philosophical and religious beliefs also in public life. An unequivocal provision of the Constitution of the Republic of Poland. Why is it not observed at universities? Well, because we are not able to understand it, because the authorities of some universities are not able to understand it, it must be stopped immediately "- said Czarnek."
[end of quote]
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C86900%2Cczarnek-pakiet-wolnosci-akademickiej-pozytywnie-zaopiniowany-przez-komitet

Substantive answer to the question of Minister Przemysław Czarnek:

The Polish constitution is generally not obeyed, because in fact (in practice) the so-called "Poland" does not exist. Its area is currently occupied by a specific type of protectorate (several protectors), which is called Poland only for propaganda purposes.
Other names used are: "Polin", "Bugoodrze", "Trzyrzecze", etc.

Rzeczyelitarna POLIN

Pozostaję w przekonaniu, iż powyższe wyjaśnienie pozwoli Panu ministrowi w przyszłości zrozumieć to - czego obecnie zrozumieć nie potrafi.

Pozostający z poważaniem
Zbój Szydło